ABU: een belangenorganisatie met visie

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vertegenwoordigt 65% van de markt van uitzenders en payrollbedrijven. Kwaliteit staat er hoog in het vaandel. Samen met zijn leden wil de ABU uitzendwerk van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt. ‘De coronacrisis bevestigt het belang van goed geregeld uitzendwerk: werk dat perspectief biedt en de mogelijkheid voor mensen om mee te doen. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de kwaliteitsstrategie die we sinds 2018 voeren nog relevanter is geworden’ vertelt Simone Nederend, Manager Communicatie, Marketing en Onderzoek bij de ABU.

Hoewel de ABU de SDG’s nooit expliciet heeft omarmd, sluiten de visie en de strategie naadloos aan op SDG 8: waardig werk en economische groei. Volgens de ABU gaat waardig werk over zoveel mogelijk mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt, en dus in de samenleving, onder goede omstandigheden en tegen een fatsoenlijk loon. ‘Onze leden helpen mensen aan het werk om hen een zetje in de goede richting te geven en vaak om uitzendwerk te gebruiken als opstap naar een felbegeerde vaste baan. We zeggen zelf: uitzendwerk is meer dan werk alleen. Het is voor veel mensen het verschil tussen wel en niet meedoen in de samenleving. Dat raakt het hart van SDG 8’, aldus Simone.

Hoe dragen jullie bij aan SDG 8?

‘Het belangrijkste is continu sturen op de kwaliteit van de dienstverlening van onze leden en uitzendwerk. Dat laatste doen we o.a. met de Cao voor uitzendkrachten. In onze branche geldt bij uitstek dat de goeden onder de kwaden lijden. Hoe de buitenwereld ons ziet wordt sterk bepaald door de cowboys in de sector. Die misstanden halen vaak de media, maar zijn niet de norm. We zijn een gouden branche met een zwart randje. Wij kunnen als vereniging niet zeggen: dat zijn wij niet. Het slaat in negatieve zin terug op onze leden en onze organisatie. Daarom vinden wij het cruciaal om te blijven sturen op kwaliteit en nemen wij daarnaast onze verantwoordelijkheid om zaken die niet oké zijn, op te lossen.’

‘Vorig jaar presenteerden we veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche. Het veertien-puntenplan, dat onder andere oproept tot meer selectie bij de poort en tot een stevigere handhaving van de regels, is tot stand gekomen in samenwerking met onze leden en stakeholders. Eén van de grote lessen voor de ABU van de afgelopen jaren was dat praten met een breed scala aan stakeholders zijn vruchten afwerpt. Daarnaast hebben we samen met onze leden een aantal ongemakkelijke waarheden onder ogen gezien. Die kritische zelfreflectie is van grote waarde geweest’, vertelt Simone.

“Eén van de grote lessen voor de ABU van de afgelopen jaren was dat praten met een breed scala aan stakeholders zijn vruchten afwerpt.”

Welke ongemakkelijke waarheden bedoel je?

‘In 2017 bleek uit ons stakeholderonderzoek dat uitzendwerk te vaak als probleemveroorzaker werd gezien in plaats van probleemoplosser. Ook zagen we dat de behoefte aan flexibiliteit was (en is) doorgeschoten, wat werd bevestigd door het langverwachte rapport van commissie Borstlap van 2019. Voor de ABU was dat een belangrijke les: flexibel werk staat onder druk en heeft te veel negatieve effecten op de mensen die het doen.

Wat heeft de ABU toen gedaan?

We willen de standaard in de sector omhoog brengen. En dat begint bij onszelf. Het lidmaatschap van de ABU is een keurmerk voor opdrachtgevers, omdat het laat zien dat onze leden zich aantoonbaar inspannen voor kwaliteit en zich bijvoorbeeld netjes aan de cao houden. De toetredingsdrempel om lid te worden is de afgelopen jaren verhoogd. Zo moeten leden sinds 2018 een aantoonbaar én toetsbaar antidiscriminatiebeleid hebben. Bovendien heeft de ABU sinds begin dit jaar een criterium dat toeziet op de zorg- en informatieplicht van leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Een kwetsbare groep, zo is gebleken tijdens de coronacrisis. ‘Zo moeten o.a. de recruiters, met wie onze leden samenwerken in de landen van herkomst, zich houden aan de Fair Recruitment Code van de International Labour Organisation, de ILO. Daarnaast zijn onze leden onder andere verplicht een minimumaantal contracturen aan te bieden en arbeidsmigranten zélf te laten kiezen hoe zij hun huisvesting willen regelen. De essentie: meer (werk)zekerheid.’

Wat zijn volgens jou de succesfactoren om maatschappelijke impact te maken?

‘Intrinsieke motivatie maakt het verschil. We – en dan bedoel ik onze voorzitter, bestuur, onze mensen én uiteraard onze leden – zijn gedreven om continu onze activiteiten te toetsen aan onze missie en visie: het leveren van waardig en waardevol uitzendwerk’, vertelt Simone. Een heldere visie blijkt voor de ABU een krachtig vliegwiel voor alles wat zij doen.

“Durf daarvoor je eigen ongemakken en dilemma’s te omarmen en neem de verantwoordelijkheid om ze op te lossen.”

Welke lessen wil je meegeven aan andere organisaties?

Doorleef wat je te weten komt van je stakeholders. En bepaal mede op basis daarvan de maatschappelijke issues waar jij van waarde voor bent. Wij zien bijvoorbeeld dat door de coronacrisis de tweedeling in zowel de samenleving als op de arbeidsmarkt is gegroeid. Uitzendwerk draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt én zorgt voor meer werkzekerheid voor mensen die flexibel willen of moeten werken. Onze leden zijn dan ook betrokken bij verschillende mobiliteitscentra van het UWV, bedoeld om mensen snel weer aan het werk te helpen. En in de cao voor uitzendkrachten zetten we stappen om uitzendkrachten meer werkzekerheid te bieden. Een tip voor andere organisaties die willen bijdragen aan de SDG’s: ‘alleen kom je ver, samen kom je verder. Durf daarvoor je eigen ongemakken en dilemma’s te omarmen en neem de verantwoordelijkheid om ze op te lossen.’

Yasmin Schoof is adviseur bij de Reputatiegroep. Na haar bachelor Psychologie, studeerde zij cum laude af aan de Universiteit Leiden op haar specialisatie Economic and Consumer Psychology. Hiervoor verdiepte zij zich in duurzaam economisch gedrag en de invloed van sociale psychologie op motivatie, perceptie en gedrag. Bij de Reputatiegroep zij zich bezig met stakeholdermanagement en positioneringsvraagstukken.